horyzont ostrowiec świętokrzyski
Biuro podrozy HORYZONT Wycieczki krajowe Wycieczki zagraniczne Kolonie Ostrowiec
wycieczki szkolne ostrowiec
 

KLAUZULA INFORMACYJNA  DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Szanowni  Państwo
W związku z wchodzącym  w życie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych , dalej „RODO” ) informujemy Państwa  o tym, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  RODO :

* Administratorem Pani/Pana danych jest  Biuro turystyczno-Usługowe   „Horyzont „ z siedzibą w : 27-400 Ostrowiec Św., ul.Rosłońskiego 2 , 
NIP :661 -110-31-52 , Tel. 41 265 25 57 , kontakt mailowy w sprawie ochrony danych osobowych : rodohoryzont@wp.pl
* Pani /Pana  dane osobowe  przetwarzane będą w celu zawarcia umowy ,a następnie realizacji usług –na podstawie Art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  oraz Art. . 6 ust. 1 lit. f – działania marketingowe . Przetwarzanie danych osobowych związane jest z celami informa-cyjnymi , obsługą transakcji sprzedaży produktów i usług oraz działań profilowania danych.
* Odbiorcy :  agenci/ obiekty hotelowo –gastronomiczne, obiekty objęte rezerwacją z obowiązkiem informacyjnym odnośnie danych osobowych
oraz inne podmioty biorące udział w realizacji usługi turystycznej, szkoleniowej, gastronomicznej oraz informatycznej księgowo –podat- kowej,ubezpieczeniowej.
* Jeśli impreza turystyczna organizowana będzie na terenie państwa trzeciego dane osobowe mogą być (w zależności od przepisów wjaz-dowych danego  państwa ) udostępnione służbom granicznym i  innym podmiotom biorącym udział w realizacji usługi (hotel, linie lotnicze itp.)
* Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowią-zywania umowy oraz okres niezbędny i konieczny do przechowywania danych osobowych związany z prawem księgowo – rozliczeniowym i zasadami prawnymi odpowiedzialności cywilnej .
* Posiada Pani / Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania , prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Dane osobowe będą usuwane w sytuacji, gdy osoba , której dane dotyczą wyraża sprzeciw wobec ich przetwarzania , a interesy administratora będą podrzędne względem jej interesów lub podstawowych praw i wolności, lub po uzyskaniu informacji ,iż dane są nieaktualne lub niedokładne.
* Ma Pani /Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, informację taką należy przesłać na adres : rodohoryzont@wp.pl , lub pocztą tradycyjną na adres biura .
* Ma Pani /Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
gdy uzna Pani /Pan , iż przetwarzanie danych osobowych Pani /Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016 r.
* Pani /Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmo-waniu decyzji
* Podanie przez Panią /Pana danych osobowych jest dobrowolne, jed-nak ich nie podanie uniemożliwi nam zawarcie umowy / realizację usłu-gi .
Zmiana polityki prywatności :
B.T.U  Horyzont , jako administrator ,zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie . Nowa wersja  Polityki Prywatności  zostanie opublikowana na stronie internetowej biura : www.horyzont.ostrowiec.pl .


 

 

 

© Copyright 2020
Home | Kontakt | Admin
wycieczki

 

 
 
facebook